Specialafdelingen 2017-2018 Nordre skole

 

Afdelingen underviser elever med problematikker indenfor det generelle, specifikke og SE området.

 

Eleverne kan gå i 0.klasse – 10 skoleår. Vi tilbyder ikke 10. klasses eksamen. Dette kan kun ske på Ungdomsskolen.

 

Eleverne i specialafdelingen skal have en skolegang, som ligner så meget som muligt almen afdelingen. Vi tager udgangspunkt i den undervisning som anbefales ADHD elever. Personalet har haft kurser i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og skal tage udgangspunkt i dette i deres daglige praksis.

 

Vi arbejder efter at få eleverne inkluderet. Inklusion kan ske på mange måder såsom: På den lokale skole, hvor eleven bor, Nordre skole på fuld tid /enkelte timer, i et SFO/klub forløb eller hjælp med at komme i gang i den lokale forening. Der vil stadig være elever, hvor specialtilbuddet gennem hele skoletiden er det rigtige sted.

 

Vi forsøger at læne os op af hovedskolens materiale valg, det både valg af bøger og IT tjenester. Afdelingen forsøger at læne sig op ad skolens handleplaner i dansk, matematik og IT.

 

Hvert år skal eleverne revisiteres, som betyder at man vurderer om eleven skal fortsætte i specialtilbuddet det kommende skoleår. Afdelingsleder er tovholder i dette. Der skal til denne procedure laves en elevbeskrivelse, som laves i MEEBOOK. Denne beskrivelse samt eventuelle revisitationsmøder (niveau 3 i den tværfaglige model) danner grundlaget for vurderingen om eleven skal fortsætte eller om eleven skal noget andet.

Elevbeskrivelsen skal være færdig 1. december. Denne sender personalet til hjemmet og lægger i klasseloggen.

Årsplaner laves også i MEEBOOK.

 

Der arbejdes efter den Tværfaglige model, som alle indenfor B&U skal tilpasse deres mødeaktivitet efter. TOPI arbejdet, som gøres 2 gange årligt, vil normalt være afgørende for om man afholder møder.

 

Som skole har vi forpligtende skole - hjem samarbejde og herudover kan vi trække på:

 

Der visiteres nye elever til afdelingen løbende henover skoleåret. De kan komme fra andre kommunale skoler, friskoler, privat skoler eller være elever som er flyttet til kommunen og i tidligere kommune har gået i specialtilbud.

Der vil også henover skoleåret være elever som går ud af specialafdelingen.

 

I nuværende skoleår er der 13 klasser:

Indskoling:

32 elever fordelt i 5 klasser

Mellemtrin:

31 elever fordelt på 5 klasser

Udskoling:

25 elever fordelt på 3 klasser. 

 

Klassestørrelserne kan ændre sig henover skoleåret, hvis der som tidligere skrevet flytter elever til eller fra afdelingen.

 

Nordre skole – specialafdeling

August 2017