SPECIALAFDELINGEN PÅ NORDRE SKOLE

 

2015-2016

Specialafdelingen på Nordre skole er for elever med generelle, specifikke indlæringsvanskeligheder samt SE problematikker.Afdelingen er blevet væsentlig større i forhold til tidligere år. Der er i kommunen nu tre specialcentre tilbage.

De tre Centre ligger på Egeskovskolen i Bjerringbro, Finderuphøj Skole i Viborg og Nordre Skole i Viborg.Herudover er der i kommunen Specialskolen Rosenvænget Skole samt Autisme tilbuddet på Vestervang skole.

I skoleåret 2014-2015 er der ved skoleårets start 90 elever. Der er elever fra 0.klasse – 10.klasse. De 90 elever er delt ud på 16 hold, så en klassestørrelse er i gennemsnit på ca. 6 elever.

Herudover er der en special SFO (Nordkap). Her går hovedparten af eleverne fra klassetrinnene 0.klasse og op til 6. klasse. Der er pt. 28 tilmeldte.

Hver klasse har en klasselærer/kontaktlærer. Ved vores ældste elever, bliver denne funktion typisk delt mellem to lærere. En kontaktlærer er elevens faste voksenkontakt i hverdagen og er samtidig den lærer, som samler kommunikationen mellem skole, hjem og PPR.

Det forsøges så vidt muligt at holde fast i skemaopdelt undervisning. Det betyder, at hver dag har sine fag på skemaet, og at hver dag er opdelt i fast tid til undervisning og fast tid til pauser. En hverdag som alle børn kender uanset hvilken skole, de kommer fra.

Der arbejdes dog til stadighed med at finde den bedste løsning i henhold til undervisning opdelt i fag og tid.

Der arbejdes meget individuelt i klasserne, men hvor det kan lade sig gøre, arbejdes der også med fælles emner og social træning. Man arbejder efter ugeplaner og har sin egen elevplan.

Hvert år udarbejdes en elevbeskrivelse. Denne laves og sendes til forældre omkring december måned. Denne er sammen med skolepsykologens PPV udgangspunktet omkring revisitationen i specialafdelingen. Denne foretages en gang årligt, og for 9/10 klasses eleverne forsøger vi at afholde de relevante møder i december/januar. For de andre elever er det i marts og april. Revisitationerne er en afklaring om eleven skal fortsætte i specialtilbuddet eller der skal ske noget andet. Omkring 1. maj får hjemmene besked om eleven er revisiteret til at fortsætte i specialtilbuddet det kommende år eller hvad der ellers skal ske.

 

VURDERING AF ELEVERNES STANDPUNKT

Elever, som tilbydes undervisning i Specialafdelingen, skal tilbydes undervisning, som svarer til gældende krav om undervisning i folkeskolen. Eleverne skal derfor overordnet set vurderes i henhold til den undervisning, som tilbydes i ’hovedskolen’ samt folkeskolens afgangsprøver.

Det vurderes løbende, hvor den enkelte elev befinder sig, og om det er muligt at arbejde frem imod folkeskolens afsluttende afgangsprøver.

Vi arbejder meget efter at få eleverne op til eksamen i de tre store fag – dansk, matematik og engelsk.

Vi prøver på at tilgodese dette ved at give en ekstra dansk time og matematik time. Dette går i stedet for tysk. Tysk kan tilbydes, men man er her nød til at følge et tysk hold på hovedskolen.

Man kan i Specialafdelingen godt tage 10. skoleår. Man kan dog ikke tage 10. klasses afgangsprøve. Vi kan tilbyde 9. klasses afgangsprøven.

Det vurderes løbende, om det er muligt at vende tilbage til undervisningstilbuddet i den lokale skole, som man kommer fra/hører under. Nogle tilbydes også - i perioder eller permanent - udslusning til undervisning i ’hovedskolen’ i bestemte fag.

 

TRANSPORT TIL OG FRA SKOLE

Mange elever kommer langvejs fra. Derfor tilbydes ordninger, så eleverne hver dag har mulighed for at blive transporteret til og fra skole med bus. Taxa tilbydes i de tilfælde hvor bus forbindelserne ikke passer og hvor det ikke er forsvarligt for det enkelte barn at tage bussen. Kommer man udenfor skoledistriktet får man buskortet af kommunen.

Taxaen kører 5 minutter efter det har ringet ud. Hermed er der tid til at man kan afslutte dagen ordentligt mht. aftaler, oprydning etc.

Taxaordningen skal tænkes som en skolebusordning. Dvs. at taxa har en fast rute, som der ikke kan laves om på. Man kan ikke forvente at man kan tage en legekammerat med i taxaen. Skal der laves om i hjemtransport, skal afdelingslederen have ændringen 14 dage før det skal træde i kraft, da taxa har en varslingsperiode. Man skriver ændringen til afdelingslederen over forældreintra. Der kan også ringes om dette.

Forældre ringer selv til taxa, hvis ens barn er syg eller holder fri.

 

FYSISK PLACERING PÅ SKOLEN

Indskolingen er i den bagerste fløj på skolen. SFO Nordkap ligger i forlængelse af indskolingslokalerne. Der er en skolegård lige uden for lokalerne, her ligger almen SFO også placeret.

Specialafdelingen har egen legeplads i et hjørne af skolegården.

Frikvartererne er meget strukturerede for at eleverne ved hvad de kan foretage sig i pauserne.

Mellemtrinnet er placeret i samme fløj som hovedskolens 5. og 6. årgang.

Udskolingen er placeret i den bagerste fløj lige op til hovedskolens udskolingsklasser.

Faglokaler og andre faciliteter deles med resten af skolen.

 

SKOLEINTRA

På Nordre Skole foregår kommunikation mellem skole og hjem til daglig via skolens Intranet. Hvert hjem og hvert barn oprettes som bruger.

Der er selvfølgelig stadig mulighed for at ringe til personalet. De forskellige teams har fået udleveret en telefon, som man kan skrive SMS eller ringe til. Dette vil personalet forsøge at lave en struktur over, så man kan få fat i personalet.

Vi forventer at man ringer, skriver på Intra eller sender en SMS, hvis ens barn er syg.

På Intra kan man løbende orientere sig om ugeplaner, elevplaner, årsplaner, specielle arrangementer, lektier osv. Dette vil klassens lærere fortælle mere om.