Vedtægter for Støttekredsen for Nordre skoles elever.

Navn og hjemsted

§ 1                     Kredsens navn er ”Støttekredsen for Nordre skoles elever”

Formål

§ 2                     Kredsens formål er at yde økonomisk støtte til hytteture, lejrskoleophold, udflugter eller andre aktiviteter til glæde for eleverne og gavn for det sociale samvær i klasserne og på skolen generelt. Der ydes ikke større beløb til udenlandsrejser i forhold til indenlandsrejser.

Medlemskab

§ 3                     Som medlem kan optages enhver, der ved økonomisk hjælp (årligt kontingent) ønsker at støtte Nordre skoles elever.

Bestyrelsen

§ 4                     Støttekredsen ledes af en bestyrelse, bestående af min. 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt støttekredsens medlemmer.
Medlemmerne vælges for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges uden personligt samtykke.

§ 5                     Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved flertalsbeslutninger.

§ 6                     Bestyrelsen fører  tilsyn med og har indsigt i indgåede midler og disses anvendelse og fastlægger de økonomiske rammer herfor.

Regnskab og revision

§ 7                     Støttekredsens regnskabs- og virkeår løber fra 1. Juni til 31. maj. Snarest efter regnskabsårets udløb skal regnskab opstilles og godkendes af bestyrelsen, hvorefter det tilstilles revisor til revision. Det reviderede regnskab fremlægges på den første ordinære generalforsamling.

§ 8                     Støttekredsens midler anbringes efter bestyrelsens beslutning i anerkendt pengeinstitut til bedst mulig forrentning i det omfang, midlerne ikke skal være til øjeblikkelig disposition.

Fordeling af midler

§ 9                     Ansøgning om støtte fra kredsens midler skal være bestyrelsen i hænde senest 20. Maj. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af en eller flere aktiviteter, der kan rummes indenfor kredsens formålsparagraf (§2). Blandt de indkomne ansøgninger udvælger bestyrelsen 2 eller flere aktiviteter, anfører støttebeløbets størrelse og beslutningen fremlægges på generalforsamlingen.

Generalforsamling

§ 10                  Ordinær generalforsamling for støttekredsen afholdes en gang årligt i juni kvartal.
Indkaldelse sker ved opslag og bekendtgørelse på Nordre skole´s intranet  med mindst 14 dages varsel samt evt. på anden måde. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt støttekredsens medlemmer, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Bestyrelsens beretning for kredsens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Fremlæggelse af tilskud til aktiviteter, jævnfør § 9.
4. Fastlæggelse af mindste kontingent for det følgende år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem, der har betalt årets kontingent, har en stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen er personlig tilstedeværelse nødvendig.

§ 11                  Til ændring af støttekredsens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingens afgivne stemmer.

Til kredsens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige støttekredsens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Tegning – hæftelse

§ 12                  Støttekredsen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Støttekredsen hæfter kun for sine forpligtelser med den kredsen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke støttekredsens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11.03. 1993.

Vedtægterne er revideret 29. januar 2014.